Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zadania

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

I. Do zadań Rady Uczelni należy:

 1. opiniowanie projektu strategii Uczelni;
 2. opiniowanie projektu statutu;
 3. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
 4. monitorowanie zarządzania Uczelnią;
 5. wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
 6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
 7. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;
 8. podejmowanie decyzji w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;
 9. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

II. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

 1. opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
 2. zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 3. zatwierdza sprawozdanie finansowe;
 4. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni;
 5. wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Uczelni, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł.

III. W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

IV. Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności.

V. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.

 

Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu, Rada Uczelni może wyrażać opinie oraz formułować stanowiska z własnej inicjatywy.

W ramach wykonywania zadań opisanych w § 28 ust. 1, 2 i 3 Rada Uczelni ma prawo do uzyskiwania informacji od innych organów Uniwersytetu, organów samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz organizacji działających na Uniwersytecie, a także zwracania się o wyjaśnienia do wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu.