Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Skład Rady Uczelni

prof. Mirosław Ząbek

Przewodniczący Rady Uczelni.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek jest specjalistą w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii, kierownikiem Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii.
Wykonał blisko trzy tysiące operacji tętniaków mózgu. Jako jeden z nielicznych na świecie przeprowadził serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. Ponadto, zasłynął przeprowadzeniem pionierskich w Polsce operacji, takich jak operacja wszczepienia stymulatora mózgu w leczeniu dystonii, operacja wszczepienia elektrod do głębokich struktur mózgu w zespole Tourette’a, seria operacji głębokiej stymulacji mózgu chorych z choroba Parkinsona.
Autor lub współautor ponad 170 publikacji z zakresu medycyny, w tym książek prac poglądowych i rozdziałów w podręcznikach. Redaktor podręcznika pt. "Zarys neurochirurgii dla lekarzy i studentów medycyny". Członek towarzystw naukowych, w tym m.in. dwukrotnie prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

prof. Janusz Marek Bujnicki

Janusz M. Bujnicki (ur. 1975 w Krakowie) jest profesorem nauk biologicznych i kierownikiem laboratorium w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ukończył studia i obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. W swoich badaniach łączy m.in. bioinformatykę i biologię strukturalną. Jest autorem ponad 300 publikacji, które były cytowane ponad 9000 razy. Zdobył dwa granty ERC.
Został wybrany na członka EMBO oraz Academia Europaea oraz na członka-korespondenta PAN. Jest absolwentem Leadership Academy for Poland. Był dwukrotnie przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej. Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Nauki oraz doradcą Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. Jest redaktorem wykonawczym Nucleic Acids Research. Jest członkiem Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej, reprezentuje też Polskę w Europejskim Forum Doradców Naukowych.
Otrzymał wiele wyróżnień za osiągnięcia naukowe, w tym, nagrody Narodowego Centrum Nauki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Rady Ministrów, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. Za zasługi w doradztwie naukowym został wyróżniony nagrodą André Mischke przez Young Academy of Europe.
Przewodniczył pierwszej Radzie Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego (2019-2020).

prof. Pearl Dykstra

Prof. Pearl Dykstra jest kierownikiem Katedry Socjologii Empirycznej na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Wcześniej prowadziła katedrę Demografii Pokrewieństwa na Uniwersytecie w Utrechcie i była starszym naukowcem w Holenderskim Interdyscyplinarnym Instytucie Demograficznym (NIDI - Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute) w Hadze. W latach 2015-2019 pełniła funkcję dyrektora ds. badań w Katedrze Administracji Publicznej i Socjologii. (Department of Public Administration and Sociology)
Jej publikacje koncentrują się na solidarności międzypokoleniowej, starzejących się społeczeństwach, zmianach w rodzinie, starzeniu się i przebiegu życia, a także dobrobycie w późnym okresie życia. W 2012 r. otrzymała grant ERC Advanced Investigator na projekt badawczy "Rodziny w kontekście", który koncentruje się na sposobach, w jakie konteksty polityczne, gospodarcze i kulturowe kształtują współzależność w rodzinach.
Jest dyrektorem naukowym ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations). W 2016 roku dołączyła do zarządu Oddziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych (NWO). Jest członkiem i byłą wiceprzewodniczącą Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Sztuki (KNAW - Netherlands Royal Academy of Arts and Sciences), członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego (Gerontological Society of America), członkiem Academia Europaea oraz członkiem zarządu Międzynarodowej Rady Nauki (International Science Council). W 2015 r. została mianowana członkiem Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej, a obecnie pełni funkcję jej wiceprzewodniczącej.
Ponownie powołana w skład Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. Poul Holm

Prof. Poul Holm jest profesorem historii środowiska w Trinity College w Dublinie. Pełni funkcję dyrektora Centrum Humanistyki Środowiskowej (Trinity Centre for Environmental Humanities) i przewodniczącym Europejskiego Sojuszu na rzecz Nauk Społecznych i Humanistyki (European Alliance for the Social Sciences and Humanities). Prof. Holm wykłada również na Uniwersytecie w Göteborgu oraz na Uniwersytecie w Renmin w Pekinie. Jest członkiem Royal Irish Academy oraz Academia Europaea.
W przeszłości sprawował liczne funkcje wiążące się z zarządzaniem jednostkami i zespołami naukowymi. Między innymi: Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuką i Humanistyką (Arts and Humanities Research Institute), Dyrektor Irlandzkiego Konsorcjum Sztuki i Humanistyki Cyfrowej (Digital Arts and Humanities Consortium of Ireland), Przewodniczący Duńskiej Rady ds. Badań Naukowych w Humanistyce (Danish Research Council for the Humanities), Przewodniczący komitetu METRIS w naukach socjo-ekonomicznych i humanistyce (Monitoring European Trends in Research). Były rektor Uniwersytetu Roskilde w Danii.
Prof. Holm odegrał wiodącą rolę w rozwoju historii środowiska morskiego i jako historyk szeroko współpracował z badaczami morza i oceanografami. Był jednym z trzech współautorów Humanities World Report (Palgrave 2015), a ostatnio współprzewodniczył przedstawionemu Komisji Europejskiej raportowi SAPEA na temat żywności z oceanu.
Jest laureatem ERC Advanced Grant (2015-2020) i ERC Synergy Grant (2020-2026).
Ponownie powołany w skład Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. Marek Karliner

Prof. dr hab. Marek Karliner jest fizykiem, specjalistą z dziedziny fizyki cząstek elementarnych, członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2003-2005 Visiting Professor w Cavendish Laboratory Uniwersytetu w Cambridge. Od 2015 r. dyrektor Instytutu Badań Zaawansowanych Tel Aviv University. Członek Międzynarodowej Komisji Rewizyjnej powołanej w 2019 r. dla przeglądu działalności badawczej kolaboracji doświadczalnej BESIII w Instytucie fizyki Wysokich Energii w Pekinie. Od 1 stycznia br. Przewodniczący Izraelskiego Komitetu ds. fizyki Wysokich Energii i przedstawiciel Izraela w Radzie Nadzorczej CERN-u.
Autor około 150 prac naukowych, mających blisko 12 800 cytatów i indeks Hirscha 46. W swoich pracach, prof. Karliner przewidział istnienie i cechy szeregu cząstek elementarnych, m.in. tzw. pentakwarków oraz barionów zawierających dwa kwarki powabne. Predykcje te zostały dokładnie potwierdzone doświadczalnie przez eksperyment LHCb w CERN-ie. W pracy ogłoszonej w 2017 r. w "Nature", opisał kwarkową analogię fuzji jądrowej, proces uwalniający wielokrotnie większą energię niż standardowa fuzja jądrowa. W kolejnej pracy z 2017 r., wybranej przez redakcję "Physical Review Letters" jako Editor’s Choice, przewidział istnienie i masę stabilnych, podwójnie ciężkich tetrakwarków, zawierających dwa kwarki b i dwa lekkie antykwarki. Jest to pierwszy powszechnie akceptowany przykład stabilnego hadronu egzotycznego.

Katarzyna Zajdel-Kurowska

Katarzyna Zajdel‐Kurowska od 1 listopada 2020 r. jest dyrektorem wykonawczym w Grupie Banku Światowego. Ma bardzo bogate doświadczenie zarządcze w sferze finansów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Przed dołączeniem do Banku Światowego była członkiem Zarządu NBP odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami rezerwowymi oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym. Wcześniej pełniła funkcję polskiego dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Była również dyrektorem wykonawczym z ramienia Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. W latach 2007‐2009 pełniła funkcję wiceministra finansów.
Przed rozpoczęciem rządowej kariery pracowała w Citibank Handlowy (1998‐2007), gdzie pełniła m.in. funkcję głównego ekonomisty.
Katarzyna Zajdel‐Kurowska jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponownie powołana w skład Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamil Bonas

Kamil Bonas od 1 stycznia 2019 roku jest przewodniczącym Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem m.in. Senatu UW, Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów oraz Kolegium Elektorów UW. W 2019 r. został ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Aktywny działacz samorządowy na arenie warszawskiej w Porozumieniu Uczelni Warszawskich oraz ogólnopolskiej w ramach Forum Uniwersytetów Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Wcześniej, w ramach struktur samorządowych był m.in. przewodniczącym Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW, co łączy się z jego naukowymi zainteresowaniami z zakresu prawa wyborczego i konstytucyjnego. W przeszłości był również prezesem SKN Forum Praw Człowieka. Aktualnie jest studentem IV roku prawa.
Ponadto, jest aktywny w wielu ciałach ogólnouniwersyteckich, takich jak zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego „Uniwersytet Warszawski dla klimatu" oraz w Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW.
Ponownie zasiada z urzędu w Radzie Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego.